Elinizdeki bu kitap Aralık 1992’de gerçekleştirilen EKİM Olağanüstü Konferansı tutanaklarından bazı bölümleri içermektedir.

EKİM Olağanüstü Konferansı tasfiyeciligin tasfiyesiyle yetinmemiş, çok daha önemli olarak, tasfiyeciliği yaratan asıl alanı tahlil etme gücü göstermiştir. Tutanaklar bu başarıyı belgelemektedir.

Bu tutanaklar, devrimci bir örgütün kendi zaaflarının, zayıflıklarının üzerine cesaretle gidip eleştiri ve özeleştiri silahını nasıl kararlılıkla kullandıgını da göstermektedir. Türkiye devrimci hareketine birkaç on yıldır egemen küçük-burjuva tutucu gelenek degerlendirildiginde, tutanakların bu açıdan yeni bir düzeyi ve kültürü, bir niteliksel farklılıgı ifade ettigi kolayca görülebilecektir.

Tutanaklar degerlendirildiğinde, Konferansın komünistlerin bugünkü acil görevini, marksist-leninist ideolojik yönelimini pratikte ciddi bir sınıf yönelimi ile birleştirmek, örgütsel şekillenişini bu çaba içinde gerçekleştirmek, geliştirmek, güçlendirmek, zorluklar karşısında sözde kolay çözümlere egilim duymamak, aynı anlama gelmek üzere temel ideolojik ve ilkesel konularda tutarlı ve ısrarlı olmak, bu perspektifler ışıgında sınıfın ihtilalci komünist öncü siyasal örgütünü yaratmak olarak belirlediği görülecektir.