1 Şubat 2019
Sayı: KB 2019/05

Çürümüş rejimin güdümündeki seçimler kimin için “kader belirleyici”dir?
Kokuşmuş rejimin yayılmacı-ilhakçı politikasına hayır!
Erdoğan’ın “demokrasi tramvayı”
Yerel seçim oyunu sürüyor!
Kriz Türkiye’si, fırsatlar ülkesi!
Ekonomik güven dipte, gıda enflasyonu yükseliyor!
Rant kapısına çevrilen sendikalar
Krizin derinleştiği bir yıl bizi bekliyor
DEV TEKSTİL 2019/1 Genel Meclisi kararları
Tekstilde işten çıkarmalar ve haksızlıklar sürüyor
Spartakist Hafta makaleleri - Rosa Luksemburg
ABD emperyalizmi saldırganlıkta sınır tanımıyor!
Emperyalist hegemonya kavgasında silahlanma çılgınlığı
Opel’de sular ısınıyor
Kadın işçiler ve mücadele talepleri
Cinsel istismar suçtur, meşrulaştırılamaz!
Devrim okullarının ardından...
Yalnızlık örgütsüzlükte!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL 2019/1 Genel Meclisi kararları

 

Sınıfın sermaye karşısında savunmasız kalmasına müsaade etmeyeceğiz! Sınıf bilincimizle, devrimci sendikacılık anlayışımızla mücadeleyi örgütleyeceğiz!

2019 yılının ilk Genel Meclis’ini 20 Ocak tarihinde başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Üye ve temsilcilerin katıldığı Genel Meclis; siyasal gelişmeler ve işçi hareketinin genel durumu, ekonomik kriz ve özelde tekstil işçilerine etkileri, sendikanın politikalarının ve 6 aylık hedeflerinin tartışılması ve faaliyet planının çıkartılması çerçevesinde gerçekleşti.

Verimli ve canlı tartışmaların yürütüldüğü toplantıda Genel Kurul ve Genel Kurul’a kadarki sürecin örgütlenmesine dair de önemli kararlar alındı. Genel Meclis açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmada 2018 yılının işçi sınıfı cephesinden ciddi hak kayıplarının yaşandığı bir yıl olduğu, ekonomik krizin sınıf cephesinden sonuçları düşünüldüğünde 2019 yılının da işçi sınıfının ağır saldırılar altında kalacağı bir yıl olarak devam edeceğine, kıdem tazminatının gaspı başta olmak üzere işten atmaların, grev yasaklarının artarak süreceğine değinildi.

Bunlara ek olarak önümüzdeki dönem siyasal gündemler ve gelişmeler düşünüldüğünde özellikle yerel seçimler, Ortadoğu’daki kamplaşma ve nüfuz mücadelesine karşı işçi sınıfı kendi gündemleriyle mücadele sahnesinde yerini almazsa bu gündemlerin etkisi altında kalması ve kayıplarının artmasının kaçınılmazlığı vurgulandı. “Sınıfın sermaye karşısında savunmasız kalmasına müsaade etmeyeceğiz, sınıf bilincimizle, devrimci sendikacılık anlayışımızla mücadeleyi örgütleyeceğiz” denildi.

Açılış konuşmasının ardından, 6 aylık faaliyetin değerlendirilmesi, siyasal gelişmeler ve işçi hareketi, örgütlenme yol, yöntem ve araçları, sendikanın önümüzdeki dönem çalışma planı ve önümüzdeki dönem Temmuz ayında gerçekleşecek Genel Kurul’un bir mücadele süreci olarak örgütlenmesi tartışıldı. Genel Meclis’imizden çıkan değerlendirme ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunarız:

- Sendikanın 6 aylık faaliyetinin değerlendirmesinde ekonomik kriz ve tekstil işçileri cephesinden sonuçları öne çıkan en temel gündemdi. Adana ve Çorlu başta olmak üzere işten atma saldırısı ve bunun sonucunda işçilere işsizlik ve fabrikalarda çalışmaya devam eden işçiler açısından iş yükünün artması, tekstil işçilerinin öncelikli karşı karşıya kaldığı saldırılar olarak değerlendirildi.

- Krizin işçi sınıfı açısından bir diğer temel sonucu olarak hak kayıplarının yoğun yaşandığı bir senenin geride bırakıldığı, önümüzdeki dönem krizin sonuçlarının sınıf cephesinden daha da ağırlaşacağı öne çıkan bir diğer değerlendirmeydi. Özellikle kıdem tazminatının gaspı, düşük ücret zamları, işten atmaların yoğunlaşması ve gün geçtikçe artan hayat pahalılığının sınıfın temel ekonomik gündemleri olarak öne çıkacağı vurgulandı.

- 6 aylık çalışmada DEV TEKSTİL olarak, tekstil işçilerini aydınlatma hedefiyle işçi toplantılarına, panellere, söyleşilere ve propaganda faaliyetine ağırlık verildiği, süregiden direnişlerle dayanışma etkinliklerinin öne çıktığı değerlendirildi.

- Tekstil işkolunu ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin (TİS) önümüzdeki dönem 10 bin tekstil işçisini kapsadığı, bu açıdan var olan sendikaların sürece yaklaşımları, TİS kapsamındaki fabrikaların ve işçilerin genel durumu değerlendirildi.

- Siyasal gelişmeler ve işçi sınıfına etkileri Meclis gündeminde geniş tartışılan bir diğer konu oldu. Özellikle yerel seçimler, emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı işçi sınıfının tutumu ayrıntılı tartışıldı. Yerel seçimlerin genel seçim havasında gerçekleştiği, emek-sermaye kamplaşmasının önüne geçmesi için kullanıldığı, önümüzdeki dönem krizin sonuçları düşünüldüğünde bu tablonun sermayeye hizmet edeceği vurgulandı. Emperyalist savaş ve saldırganlığın ise Ortadoğu’da yeni kirli hesaplarla ve kamplaşmalarla etnik, dinsel ve mezhepsel çatışmaları körüklemeye devam ettiği, halkların katliamlarla, zorunlu göçlerle, yoksullukla terbiye edildiği üzerinde duruldu, bunlara karşı yapılması gerekenler ele alındı.

- Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak sınıfın temel gündemleri olan 8 Mart ve 1 Mayıs gündemlerinin ayrıntılı ele alınması gerektiği, özellikle 8 Mart’ın yakın bir gündem olmasından hareketle kadın işçiler özgülünde mücadelenin nasıl güçlendirileceği öne çıkan bir başlıktı. Çalışma başlıkları olarak AKP iktidarının uygulamaları- dinsel gericilik, kadın cinayetleri, taciz tecavüz, esnek çalıştırma, kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve işten atma saldırısı, kreş talebi vb. tartışıldı.

Genel Meclis’imiz önümüzdeki altı aylık hedeflerini şu başlıklarda somutlamıştır:

- Ekonomik krizin işçilere faturasının, işten atma, ücretsiz izinler, çalışma koşullarının ağırlaşması, baskı, sömürünün yoğunlaşması olarak döneceğinin “Krizin faturası kapitalistlere!” şiarıyla teşhir edilmesi tartışıldı. Bu açıdan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak başta işkolumuzdaki tekstil işçileri olmak üzere sınıfın yalnız olmadığını ve sendikamızın mücadelede önemli bir adres olduğunu gösteren aydınlatma, eğitim faaliyetlerinin geçmiş döneme nazaran daha da güçlendirilmesine karar verildi.

- Buradan hareketle sendika bülteninin güçlendirilerek daha etkin kullanılmasına, sticker, afiş vb. araçların yaygınlaştırılarak kullanılmasına, sosyal medya ayağının güçlendirilmesine karar verildi.

- Tekstil Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde TİS sürecinin işçilerden habersiz örgütlenmesinden hareketle işçileri bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesine, sendikamız tüzüğünün ve mücadele programının tanıtılmasında bir fırsat olarak değerlendirilip bu kapsamdaki işyerlerine ulaştırılmasına karar verildi.

- Temel sorunların seçimler vesilesiyle karartılmasına izin vermemek ve işçi sınıfının gerçek seçiminin mücadeleden geçtiği bakışıyla sendika olarak yerel seçimlere kadar başta üyelerimiz olmak üzere tekstil işçilerini bilgilendiren her temsilciliğimizde işçi toplantılarının örgütlenmesine, bildiriler ve duvar gazeteleri ile güçlendirilmesine karar verildi.

- İçeride ve dışarıda yaşanan savaş ve saldırganlığın panzehrinin işçi sınıfının mücadelesinin örgütlenmesinden geçtiğinin altı çizildi. İşçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarını fabrikalar zemininde örgütlemenin önemi vurgulandı. İktidarın savaş bütçesinin emekçilerden çalınarak oluşturulduğu ve bu doğrultuda “Savaşa değil, emekçiye bütçe” başlığıyla bir çalışmanın örgütlenmesine karar verildi.

- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihsel anlamına ve devrimci içeriğine uygun olarak hazırlıkların hızlandırılmasına, her alanda kadın işçileri kapsayan toplantı, etkinlik ve eğitim çalışması örgütlenmesine karar verildi. Ayrıca kadın işçileri aydınlatma amaçlı eğitim broşürü, bildiri ve duvar gazeteleri hazırlanması kararlaştırıldı. 8 Mart günü DEV TEKSTİL olarak fabrika önlerinde olma kararı alındı.

- Greif dava sürecine daha fazla işçi ve emekçiyi katabilmek için işgalin yıldönümü vesilesiyle uygun olan temsilciliklerde etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

- Sendika yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden planlamalar yapıldı.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Merkezi Yürütme Kurulu